click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Landskaber

2.1.1 Landområderne er primært forbeholdt jordbrugserhvervene og skal som hovedregel friholdes for anden anvendelse. Ved planlægning og administration af lovgivning, der har indflydelse på den visuelle oplevelse af landskabet, samt ved al indpasning af byggeri og anlæg eller ændringer i tilstanden eller arealanvendelsen skal konsekvenserne for landskabskarakteren og landskabets helhed vurderes og dokumenteres med udgangspunkt i landskabskarakterkortlægningen.

2.1.2 Inden for områder med det strategiske mål Beskyt, må der kun opføres bygninger og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug og skovbrug. Ved al indpasning, placering og udformning af byggeri og anlæg samt ved alle ændringer i tilstanden og arealanvendelse skal det dokumenteres at landskabets karakter og karaktergivende elementer, terrænforhold, udsigtsforhold, naturområder, visuelle oplevelsesmuligheder og helhed ikke påvirkes negativt.

2.1.3 Inden for områder med det strategiske mål Beskyt, der samtidigt er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer og dokumenterer, at landskabets reetableres i samspil og med udgangspunkt i landskabets karakter.

2.1.4 Inden for landskaber  det strategiske mål Vedligehold, kan der indpasses byggeri og anlæg eller gennemføres ændringer i tilstanden eller arealanvendelsen, hvis det kan dokumenteres, at det ikke slører eller forringer landskabets karakter og karaktergivende elementer samt væsentlige terrænforhold, udsigtsforhold, naturområder, visuelle oplevelsesmuligheder og helhed.

2.1.5 Inden for landskaber med udviklingsmuligheder kan der gennemføres ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen samt indpasses byggeri og anlæg, hvis det dokumenteres, at ændringerne genopretter, styrker eller udvikler landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder.

2.1.6 Inden for de udpegede områder med større uforstyrrede landskaber, skal landskabet friholdes for støjende anlæg eller større tekniske anlæg, som veje, el- og telemaster, vindmøller mv. Undtaget er dog militære anlæg inden for karakterområdet Søbakken.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.