click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 16, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af landskabelige bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med landskabelig værdi, som f.eks. større sammenhængende landskaber.

Statslige interesser
Det er statens mål, at de værdifulde landskaber bevares og styrkes, og at forandringer i det åbne land sker i respekt for den karakter og kvalitet, der knytter sig til landskaberne. Landskabsbeskyttelsen skal ske med respekt for Danmarks internationale aftaler, herunder Landskabskonventionen. Det anbefales at gennemføre en landskabskarakteranalyse.

Planstrategi 2015
Det fremgår af Planstrategi 2015, at byrådet ønsker at den eksisterende landskabskarakterkortlægning opdateres og detaljeres. .

Kommuneplan 2017
Retningslinjerne for landskab er opdateret på baggrund af en landskabskarakterkortlægning (LKM) gennemført i 2016/2017. LKM har også givet anledning til en revision af udpegningen af særlig værdifulde landskaber, så den følger karakterområdegrænserne fra LKM. Udstrækningen er dog i store træk som i Kommuneplan 2009/2013. (Se Landskabskarakterkortlægningen under bilag)

Kortlægning af landskabsværdier
I Allerød Kommunes landskabskarakterkortlægning (LKM) fra 2016/2017 er landskabstyperne fra Kommuneplan 2009: Landbrugsfladen, Tunneldalene, Mosaikken, Skovryggen og Søbakken fastholdt, og inddelt i 8 landskabskarakterområder. Alle områder er beskrevet i forhold til deres landskabskarakter, landskabsværdier og oplevelsesmuligheder. For alle områder er der anbefalinger til den fremtidige planlægning og forvaltning, og de væsentligste beskyttelsesinteresser er beskrevet.

Landskabskarakterkortlægningens strategiske landskabsmål har givet anledning til at revidere udpegningen af særlige værdifulde landskaber. Ligesom retningslinjerne for landskab er blevet opdateret og målrettet resultaterne fra LKM. Til alle karakterområde er der knyttet retningslinjer, både for områder med høj beskyttelsesværdi – de særlig værdifulde landskaber, for landskaber med generelle beskyttelsesinteresser og for områder med udviklingsmuligheder, hvor der kan ske ændringer.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.