click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Biologi

2.3.1 I de udpegede områder med biologiske værdier (naturbeskyttelsesområder, potentielle naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og Grønt Danmarkskort) må tilstanden og arealanvendelsen kun ændres, såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at forringe de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdets naturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

2.3.2 Inden for de udpegede områder med biologiske værdier må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug, eller inddrages arealer til byudvikling og placering af ren jord. Bygninger og anlæg inden for de udpegede områder skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af naturværdierne.

2.3.3 Inden for områder med biologiske værdier skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse af naturværdierne styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

2.3.4 I Natura 2000 områder (internationale naturbeskyttelsesområder) må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer udenfor områderne. Områderne skal forvaltes i overensstemmelse med de statsligt vedtagne naturplaner og de kommunale handleplaner. 

2.3.5 Der må ikke ske planlægning eller administration, der kan beskadige eller ødelægge levesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV.

2.3.6 Forhold omkring VVM for husdyrbrug og konsekvenser for værdifulde naturområder håndteres efter VVM-lovgivningen. I en eventuel tilladelse skal det gennem vilkårene sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelsen af de biologiske værdier.

2.3.7 Inden for de udpegede områder med biologiske værdier, der samtidigt er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til de konkrete biologiske værdier, bl.a. skal der stilles vilkår om, at graveområderne efterbehandles til naturformål, jf. bemærkninger til retningslinjer.  

2.3.8 Naturindholdet i de udpegede interesseområder skal forbedres gennem naturpleje og naturgenopretning. Dette gælder også de potentielle naturbeskyttelsesområder (St. Rosenbusk og Kollerød Lergrave).

2.3.9 Eventuelle lavbundsarealer indenfor de udpegede biologiske interesseområder skal søges genoprettet som vådområder, og det skal tilstræbes via frivillige aftaler at etablere 20 meter brede spøjtefrie randzoner langs søer, vandhuller og vandløb, eller ved mageskifte mellem privat ejede lavbundsområder og kommunal højbundsjord.

2.3.10 Der må ikke foretages ændringer som overskærer økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser, reducerer eller i øvrigt forringer de økologiske forbindelsers biologiske værdier, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder.

2.3.11 Uden for de udpegede områder med biologiske interesser skal naturområder og småbiotoper i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper til understøttelse af den biologiske mangfoldighed.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.