click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Jordbrug

2.5.1 De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål og fastholdes som et hovedsageligt landbrugspræget åbent land. Samtidig bør natur og miljøinteresser så vidt muligt tilgodeses i forbindelse med landbrugsdriften.

2.5.2 Arealer til placering af større husdyrbrug er de mest velegnede arealer i kommunen til udvidelse eller etablering af større husdyrbrug. Arealer til placering af større husdyrbrug skal søges opretholdt som landbrugspræget åbent land. Samtidig bør natur og miljøinteresser så vidt muligt tilgodeses i forbindelse med landbrugsdriften.

2.5.3 Når landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg m.v., skal der i lokalplanlægningen i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige formål, såsom de berørte ejendommes arrondering, investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jordfordeling.

2.5.4 Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som eksempelvis boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til nye boliger og rekreative anlæg samt af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

2.5.5 Inden for, nitratfølsomme områder og lavbundsarealer søges landbrugsdriften ekstensiveret via frivillige aftaler og dertil hørende tilskudsordninger.

2.5.6 I områder med landbrugsinteresser skal landbrugsproduktionen søges indrettet efter områderne konkrete beskyttelsesinteresser (natur, grundvand og rekreation).

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.