click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 9, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder.

Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 10 at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug.

Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder fælles biogasanlæg.

Det fremgår af Fødevareministeriets cirkulære nr. 9174 af 19. april 2010, at kommunerne skal basere udpegning og retningslinjer for de særligt værdifulde landbrugsområder på den nyeste analyse af jordbrugserhvervene.

Statslige interesser
Det er et nationalt mål, at

  • At nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så de bedst egnede landbrugsjorder bevares, og således at erhvervet konkret kan forholde sig til fremtidige udviklingsmuligheder.
  • At forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt.
  • At der i forbindelse med arealinddragelser i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme, til struktur- og arronderingsforhold i det lokale nærområde, til behov for arealer til udbringning af husdyrgødning og til foretagne bygnings- og kulturtekniske investeringer i jordbruget.
  • At der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.
  • At der bevares større samlede jordbrugsområder med henblik på sikring af jordbrugets fremtidige erhvervsmuligheder.

Jordbrugsanalyse
For at sikre at de jordbrugsmæssige interesser indgår i kommuneplanen og lokalplaner, skal NaturErhvervsstyrelsen mindst én gang i hver valgperiode udarbejde en jordbrugsanalyse. Jordbrugsanalysen omhandler jordbrugserhvervenes betydning lokalt, regionalt, erhvervs- og samfundsøkonomisk samt miljømæssigt. Den seneste jordbrugsanalyse er udarbejdet af NaturErhvervsstyrelsen og kan ses på www.jordbrugsanalyser.dk. Kommunen har i 2011 gennemgået jordbrugsanalysen med lokale repræsentanter fra landbruget og udarbejdet et notat, der kort giver overblik over jordbrugsinteresserne i kommunen, og som indeholder Nordsjællands Landboforenings beskrivelse af ønsker til det fremtidige landbrug i Nordsjælland. Se Jordbrug statusnotat 2011 under bilag.

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.