click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Kulturmiljøer

3.5.1 Inden for de udpegede kulturmiljøer skal bevaringsinteresserne så vidt muligt tilgodeses. 

Etablering af nye anlæg, ny bebyggelse og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne, må ikke finde sted i disse områder. Samspillet mellem kultursporene, naturgrundlaget og det omgivende landskab må ikke sløres eller ødelægges.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovdrift, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

3.5.2 En række gamle industriområder, som teglværker, arbejderboliger og jernbaneboliger, skal så vidt muligt bevares, da de enten har en kulturhistorisk betydning for kommunen eller har en historisk betydning for lokalsamfundet.

3.5.3 Der udlægges en 300 m bufferzone omkring Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, hvor der skal tages hensyn til de værdier, som er knyttet til udpegningsgrundlaget for UNESCO verdensarvsareal.

I bufferzonen skal tilgængelighed, indsigt til og udkig fra parforce arealerne prioriteres og bevares.

Ny bebyggelse og anlæg i bufferzonen som afviger væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse, må kun planlægges, hvis det kan godtgøres, at indsigten og udsynet til skovene som verdenskulturarv ikke forringes væsentligt.

3.5.4 Når der udarbejdes lokalplan inden for et kulturmiljø eller dele heraf, skal lokalplanbestemmelserne sikre de pågældende bevaringsværdier.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.