click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Bemærkninger til retningslinjer

Formålet med udpegningerne af værdifulde kulturmiljøer i kommuneplanen er at beskytte og bevare de væsentligste kulturhistoriske spor i landskabet fra hele menneskets udviklingshistorie. Udpegningerne skal sikre, at for eksempel ny bebyggelse, byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantninger og naturgenopretning og forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser.

Retningslinjerne har til hensigt at sikre historien om samfundets udvikling, som den opleves i de bebyggede områder og i kulturlandskabet.

Byudvikling og byomdannelse skal ske i respekt for de værdifulde kulturmiljøer, eksempelvis de udpegede industriområder, ler- og grusgrave, militæranlæg og kulturhistoriske landskaber. Der skal ske en afvejning af hensynet til beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer - uden at bevaringshensynene unødvendigt bremser udvikling i byerne og i det åbne land.

Som nyt i Kommuneplan 2017 er udlagt en 300 meter bufferzone omkring Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2015. Bufferzonerne følger i Allerød Kommune som udgangspunkt skovbyggelinjen.

For at blive optaget på UNESCOs liste, skal området have en "Outstanding Universal Value". Det er her: Skovene, jagtvejene og deres organisering, symbolske markører som Eremitageslottet samt Kongestenen, vejstenene og stendiget i Store dyrehave og de numeriske vejnavne i Store Dyrehave og Gribskov.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland lever op til to ud af ti kriterier:

Kriterium ii: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er et enestående eksempel på, hvordan udvekslingen af barokkens værdier i Europa påvirkede udviklingen inden for landskabsdesign i det 17. og 18. århundrede. Landskaberne illustrerer en evolution i landskabsdesign.

Kriterium iv: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er et enestående eksempel på et kulturlandskab, der er skabt som et magtsymbol af den enevældige konge i slutningen af den det 17. århundrede.  

Størstedelen af verdensarvsområdet er statsejet og beskyttet af en række love: Skovloven, Naturbeskyttelsesloven, Planloven, Bygningsfredningsloven og Museumsloven. Arealerne forvaltes efter driftsplaner, der beskriver, hvordan de statsejede skove og naturarealer skal drives og plejes.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.