click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 8, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Af planlovens § 5j fremgår det, at de grønne kiler ikke må inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg.

Støj fra friluftsanlæg reguleres via Miljøministeriets Støjbekendtgørelse. Se under Bilag. 

Statslige interesser
Det er en statslig interesse, at ferie- og fritidsanlæg indpasses så godt i landskabet som muligt, og at nye anlæg indgår i sammenspil med større ferie- og fritidsbebyggelser eller eksisterende bysamfund.

Fingerplan 2013
Fingerplanens § 14-16 angiver forskellige regler for placering af friluftsanlæg indenfor de regionale friluftsområder:

I den indre grønne kile kan der ikke etableres yderligere arealkrævende friluftsanlæg eller rekreative anlæg, der udelukker almen tilgængelighed.

I den ydre grønne kile kan der etableres enkelte arealkrævende friluftsanlæg til organiserede fritidsaktiviteter, men der bør vises tilbageholdenhed med anlæg, der kun er for medlemmer og har en lukket karakter. Areal- og bygningskrævende anlæg skal placeres under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Det samme gælder støjende anlæg, som skal placeres og udformes så støjbelastningen minimeres og i øvrigt overholder gældende bestemmelser om støj.

Der er i Fingerplan 2013 udpeget 8 specifikke lokaliseringsmuligheder for friluftsanlæg i Hovedstadsområdet. Allerød Kommune berøres af én af udpegningerne, som omfatter det tidligere Farum Kasernes øvelsesterræn på grænsen mellem Allerød Kommune og Furesø Kommune. Området er specifikt udlagt til golfbane. Golfbanen er etableret og åbnet i efteråret 2009.

Kortlægning af friluftsanlæg
I forarbejdet til Kommuneplan 2009 blev friluftsaktiviteter og -anlæg kortlagt. Formålet med kortlægningen var at definere kommunens værdier, udfordringer og potentialer og dermed give et fagligt beslutningsgrundlag til afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse. For de emner, der før var en del af Regionplan 2005, var det desuden formålet at vurdere regionplanens gældende udpegninger og retningslinjer, herunder at vurdere behovet for eventuelle nye udpegninger.

Der blev blandt andet kortlagt følgende friluftsfaciliteter, se også kortet:

 • borde/bænke
 • primitive overnatningspladser
 • informationstavler
 • golfbaner
 • nyttehaver
 • kolonihaver
 • P-pladser ved naturområder
 • naturlegeplads
 • friluftsscene
 • put & take søer

Kortlægningen resulterede i en række anbefalinger:

 • Primitive overnatningspladser i tilknytning til stier
 • Motionsbaner/legepladser med fokus på bevægelse for børn og voksne
 • Naturlegepladser tæt på Lynge, f.eks. i Årtusindeskifteskoven og Lynge Grusgrav
 • Opstilling af borde/bænke ved udsigtspunkter
 • Friholde udsigtspunkter for skærmende beplantning og skæmmende anlæg
 • Placering af støjende friluftsanlæg langs støjbelastede veje og i tidligere grusgrave, såfremt det ikke støjbelaster omgivelserne i nævneværdig grad.

 

Fingerplan 2013, Kortbilag G  pdf friluftsanlaeg.pdf (444.6 KB

)

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.