click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgivning
Kommuneplanen skal i henhold til planlovens § 11a, stk. 1, nr. 19 indeholde retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt udpegede badevandsområder.

I miljømålsloven findes reglerne for de statslige vand- og naturplaner samt kommunale handleplaner på vandområdet.

Statslige interesser
Retningslinjerne gælder indtil de nye statslige indsatsplaner træder i kraft. De statslige indsatsplaner er implementering af EU´s vandrammedirektiv, hvor den overordnede målsætning er, at alle vandområder skal opnå god økologisk tilstand. Indsatsplanerne bliver fulgt op af kommunale handleplaner og konkrete initiativer, der skal medvirke til at målsætningen for de enkelte områder opfyldes.

Sideløbende med vandplanerne er der udarbejdet indsatsplaner for Natura 2000-områderne. Indsatsplanerne er fulgt op af kommunale handleplaner og konkrete initiativer med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstaus i naturområderne. Naturplanerne er en implementering af EU´s habitatdirektiv.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.