click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener planlovens §11 a, stk. 1, nr. 7. 

Statslige interesser
Trafikstøj skal dæmpes til et niveau, som sikrer, at ingen udsættes for væsentlige negative sundhedspåvirkninger, og det er et mål at sikre rekreative områder som parker og grønne områder med en relativ stilhed i byerne. Det er endvidere statslige mål at tilgodese støjende virksomheders behov for egnede arealer, at sikre mulighed for etablering og udvidelser af større infrastrukturelle anlæg, og at sikre forsvarets behov for øvelsesområder med støjende aktiviteter som eksempelvis skydebaner.

Støjkortlægning
I forbindelse med kommuneplan 2009 blev der gennemført en kortlægning af støjen i kommunen fra henholdsvis vejtrafik, jernbane og industrivirksomheder. Den absolut største støjkilde er vejtrafikstøj, hvor Hillerødmotorvejen medfører den største støjudbredelse efterfulgt af Nymøllevej, Kongevejen og Slangerupvej. Men også vejstrækninger gennem byområderne medfører støj for boliger, som overskrider grænseværdierne.

Jernbanestøjen overskrider kun for forholdsvis få boliger grænseværdierne.

Støj fra virksomheder er samlet set ikke noget stort problem i Allerød Kommune.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.