click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Vindmøller

Store møller
6.1.1 Der kan kun opstilles store møller over 80 m inden for de udpegede vindmølleområder.

6.1.2 I det udpegede vindmølleområde ved Vassingerød kan der kun opstilles én vindmølle med en totalhøjde på maksimalt 110 meter. 

6.1.3 I det udpegede vindmølleområde ved Kollerød kan der kun opstilles en gruppe på tre møller på en ret linje med samme indbyrdes afstand. Vindmøllerne skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning, omdrejningstal, navhøjde og rotordiameter. Navhøjden skal flugte.

6.1.4 Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal for store møller med en totalhøjde på under 100 meter være mellem 1:1 og 1:1,1. For møller med en totalhøjde på 100 meter og derover skal forholdet være mellem 1:1,1 og 1:1,35. 

6.1.5 Vindmøller må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde.

Husstandsvindmøller
6.1.6 Husstandsvindmøller kan kun opstilles uden for de udpegede vindmølleområder. Hustandsvindmøller må maksimalt være 25 meter høje og ved valg af placering, farve og udtryk skal tilstræbes, at møllerne falder naturligt ind i landskabet.

6.1.7 Husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering opstilles i land- og byzone. Som udgangspunkt skal de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne.

6.1.8 Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder for landskab, biologi, kulturhistorie og i de grønne kiler kan tillades efter en konkret vurdering, hvis beskyttelsesværdierne ikke forringes væsentligt.

Generelle krav til vindmøller

Afstandskrav
6.1.9 Vindmøller kan placeres i en afstand af 1 gange møllens totalhøjde fra overordnede veje eller jernbaner hen til mølletårnets yderste begrænsning – dog med et tillæg på 10 meter i forhold til jernbaner. For veje, der er pålagt byggelinjer, fastsættes afstanden fra disse.

6.1.10 Det skal vurderes, om vindmøller langs overordnede og vigtige veje udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko. Vindmøllerne må ikke placeres i vejens sigtelinie, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb.

6.1.11 Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde.

6.1.12 Placering af vindmøller indenfor 28 x totalhøjden fra en eksisterende vindmølle eller vindmølleområde kræver en vurdering af det landskabelige samspil mellem møllerne, herunder en redegørelse for hvorfor påvirkningen anses ubetænkelig.

Udskiftning
6.1.13 De eksisterende møller i det udpegede vindmølleområde ved Kollerød skal nedtages i forbindelse med opstilling af nye møller som angivet i retningslinje 6.1.1 og 6.1.3.

6.1.14 Store vindmøller uden for de udpegede vindmølleområder kan ikke udskiftes.

6.1.15 Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllens fysiske udseende ikke ændres væsentligt.

Hensyn til radiokædeforbindelser
6.1.16 I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller både uden for og indenfor de udpegede vindmølleområder bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen.

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.