click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Grundvand og spildevand

6.5.1 Kommunens planlægning skal ske i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets ’Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse’.

6.5.2 Kommunen planlægger og administrerer i henhold til de overordnede retningslinjer vedtaget i kommunens ’Grundvandsstrategi’.

6.5.3 Kommuneplanens rammer og lokalplanbestemmelser vedrørende nedsivning af tag- og overfladevand tager udgangspunkt i kommunens vedtagne ’Paradigme for nedsivning af regnvand’.

6.5.4 Kommunens planlægning må ikke være i strid med Statens Vandområdeplaner eller kommunens Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Vandhandleplan eller Vandforsyningsplan.

6.5.5 I Kommuneplanens rammer og lokalplanbestemmelser skal kommunens strategier, handleplaner m.v. udmøntes i skærpede miljøkrav, hvor det måtte være nødvendigt. Herunder kan der f.eks. sættes skærpede krav til nedsivning af vejvand og vand fra større parkeringspladser, samt skærpede krav til opbevaring af potentielt forurenende stoffer, herunder krav til tæt belægning mod nedsivning, opsamling af regnvand og sikring mod spild fra olietanke o.l.

6.5.6 Kommunens planlægning skal ske under hensyntagen til de øvrige beskyttelseszoner for grundvand, herunder følsomme indvindingsområder, indsatsområder, boringsnære beskyttelsesområder, områder med stor grundvandsdannelse og områder med en knap grundvandsressource.

6.5.7 Kommunens nye boligområder skal indarbejdes i spildevandsplanen.

6.5.8 Afvanding skal ske ud fra bæredygtige og multifunktionelle principper som beskrevet i spildevandsplanen.
 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.