click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag
Det er et krav, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder, og at de afgrænsede områder vises på kort, jf. planlovens § 11a, stk. 1 nr. 1.

Statslige interesser
Det er en statslig interesse at sikre, at der fastholdes en klar grænse mellem land og by, og at egentlig byvækst sker i byzone eller i direkte tilknytning til eksisterende byer, og at byvækst sker indefra og ud. Ligeledes er det et overordnet hensyn, at der ikke inddrages mere areal til byvækst, end der reelt er behov for. Det skal sikre bedst mulig udnyttelse af investeringer i eksisterende service og infrastruktur og hindre spredt bebyggelse i det åbne land, der som udgangspunkt skal forbeholdes til jordbrugserhvervet og energiproduktion.

Fingerplan 2013
Fingerplanen opdeler Hovedstadsområdet i 4 geografiske områdetyper: 1) det indre storbyområde, 2) det ydre storbyområde (byfingrene), 3) de grønne kiler, og 4) det øvrige hovedstadsområde.

Lillerød-Blovstrød ligger i det ydre storbyområde, mens Lynge-Uggeløse ligger i det øvrige hovedstadsområde. Det har betydning for byudviklingsmulighederne, idet det alene er i det ydre storbyområde (byfingrene), der kan ske byudvikling af regional betydning. I Lynge-Uggeløse kan der alene ske byudvikling af lokal karakter. Fingerplanen giver ikke mulighed for at udlægge nye sommerhusområder.

Planstrategi 2015
Det er byrådets mål, at der sikres et varieret boligudbud, hvad angår størrelse, pris og ejerforhold, samt miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter for derved at fremstå som en attraktiv bosætningskommune for en bred målgruppe af borgere.

Det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning, da tæt bebyggelse optager mindre plads og dermed skaber bedre mulighed for at integrere natur i boligområder, bruger mindre energi, og gør transporten mere energiøkonomisk.

Kommuneplan 2017
I forhold til Kommuneplan 2013 udlægges et nyt boligområde ved Enghaven, nord for Børstingerød Kilen og ved Parkvej/Elmevej i Blovstrød

Byudviklingsområder i Allerød Kommune, forhold til Fingerplan 2013

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.