click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Kommuneplantillæg for Fru Lunds Villa

Status Vedtaget
Plannavn Kommuneplantillæg for Fru Lunds Villa
Dato for offentliggørelse af forslag 28. februar 2020
Høringen starter 28. februar 2020
Høringen slutter 27. marts 2020
Dato for vedtagelse 25. juni 2020
Dato for ikrafttræden 1. juli 2020

PDF

Baggrund

Byrådet vedtog den 13. december 2018 at igangsætte lokalplanarbejdet for en ejendom ved Musikskolen. Lokalplanen har til formål at muliggøre at ejendommen kan anvendes til liberalt erhverv og/eller en bolig.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde RA.O.01 Musikskole m.m., som kun må anvendes til offentlige formål, som skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til blandet bolig og erhverv er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde RA.O.01.

Formål

Tillæg nr. 3 for Fru Lunds Villa har til formål at udlægge området til blandet bolig- og erhverv, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indhold

I kommuneplantillægget indsættes en ny ramme for blandet bolig- og erhverv - RA.BE.01, samt justeres afgrænsningen af rammeområderne RA.O.01.

Rammeområde RA.BE.01 udlægges til blandet bolig- og erhverv, dog kun med mulighed for liberalt erhverv.

Samme område fjernes fra den eksisterende ramme - RA.O.01.

Miljøvurdering

Allerød Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening vurderet, at lokalplan 2-321 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Begrundelsen findes i, at planerne omfatter en ændret anvendelse af et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket væsentligt af planen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.