click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Arealer til placering af større husdyrbrug

I Kommuneplan 2013 for Allerød Kommune udpeges 2 områder til placering af større husdyrbrug. Områderne er beliggende på "Sletten", der udgør kommunens sammenhængende landbrugslandskab i den vestlige del af kommunen.

Miljøvurderingen behandler de overordnede landskabelige forhold i relation til udpegningen af arealer til placering af større husdyrbrug og en vurdering af grundvandsforholdene. En mere detaljeret landskabsvurdering, visualisering og vurdering af øvrige relevante miljøparametre vil blive behandlet mere indgående i forbindelse med miljøgodkendelse af de enkelte projekter.

Landskabsvurderingen er lavet på baggrund af kortanalyser samt "Kortlægning af landskaber i Allerød Kommune", marts 2009. Der er ikke lavet feltbesigtigelser i forbindelse med vurderingen og dermed ikke en rumlig og visuel analyse af de enkelte arealudlæg.

Udpegningen af de to arealer til placering af større husdyrbrug er foretaget indenfor kommunens Særligt værdifulde Landbrugsområder og er der udover ikke er sammenfaldende med områder udpeget som nitratfølsomme områder (NFI), kulturmiljøer, økologiske forbindelser, lavbundsarealer, transportkorridorer og graveområder. Desuden er arealudpegningerne beliggende mere end 1.000 meter fra byzone og 500 meter fra anden samlet bebyggelse i det åbne land. Udpegningen af de to arealer er således udpeget som arealer i kommunen, der ud fra en helhedsbetragtning er bedst egnet til store husdyrbrug.

Udpegning af arealer til større husdyrbrug

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.