click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Anbefalinger og forslag til overvågning

Anbefalinger / afbødende foranstaltninger

Landskab
Indplacering af stort landbrugsbyggeri vil altid være et stort indgreb i landskabets karakter. I dette landskab skal der især tages hensyn til, at landskabet har en i høj grad af åben karakter, der er præget af lange udsigter på tværs af landskabet. I forbindelse med godkendelse  af landbrugsbyggeri til større husdyrbrug, bør der derfor stilles krav til bygningernes arkitektoniske udtryk:

Bygningerne bør tilpasses landskabets karaktergivende elementer, linjer og strukturer.Den samlede bygningsmasse bør fremstå ensartet og harmonisk i landskabet. Der bør lægges vægt på, at byggeriet har en karakter, der kan have en åben afgrænsning uden at påvirke landskabet negativt.Bygningerne bør have en overvejende lav karakter, der passer til landskabets bølgede terræn og åbne karakter, og bygningerne bør indbyrdes være orienteret efter de samme linjer.

Før der træffes afgørelse om stort landbrugsbyggeri, bør der udarbejdes visualiseringer, der dels illustrerer den landskabelige tilpasning af det samlede byggeri og dels påvirkningen af udsigtsforholdene på tværs af landbrugslandskabet.

Landskabet er præget af en sparsom bevoksning. Ønskes afskærmende beplantning i tilknytning til byggeriet bør der tages udgangspunkt i den eksisterende bevoksningsstruktur præget af små bevoksninger i tilknytning til gårdene. Byggeriet bør ikke "pakkes ind" i bevoksning.

Grundvand
Placering/udvidelse af det enkelte husdyrbrug vil være afhængig af en tilladelse efter husdyrloven igennem hvilken, der vurderes på landbrugsdriftens påvirkning af grundvandet og stilles vilkår til evt. afbødende foranstaltninger.

Forslag til overvågning
Overvågning af de landskabelige forhold sker i forbindelse med tilsyn ved miljøgodkendelse af det enkelte landbrugsbyggeri.

Udpegning af arealer til større husdyrbrug

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.