click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Miljøstatus

Landskab
Landskabet, der udgør kommunens særligt værdifulde landbrugslandskab, er i "Kortlægning af landskaber i Allerød Kommune", marts 2009 beskrevet på følgende måde:

"...Landskabet er karakteriseret ved store dyrkningsflader på et let bølget og forholdsvist åbent terræn med indslag af fladtoppede bakker. Landskabet er indrammet af de omkringliggende skove og byer. Den sparsomme beplantning er primært lokaliseret omkring gårdene, langs skel og som gamle vejtræer/alléer/stynede træer, der tilfører landskabet en fin kontrast til de åbne dyrkningsflader. Fra Vejrmøllevej i Uggeløse findes en vid udsigt over landskabet, der strækker sig langt over kommunegrænsen mod Frederiksborg Slot i Hellerød."

Bebyggelsen er især præget af middelstore gårde, der ligger let tilbagetrukket fra vejene, samt mindre gårde og husmandssteder, der ligger langs vejene.

Landskaberne i de to udpegede arealer til større husdyrbrug er en del af denne landskabskarakter.

Grundvand
I henhold til vandplanens retningslinje 43 skal afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes.

Områderne til udpegning af arealer til store husdyrbrug er ikke omfattet som nitratfølsomt indvindingsområde. Områderne er, ligesom resten af Allerød Kommune, udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og bliver i dag drevet som landbrug.

Jævnfør Kommuneplan 2013 retningslinje 2.5.1 skal de særligt værdifulde landbrugsområder søges opretholdt til landbrugsformål.

Udpegning af arealer til større husdyrbrug

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.