click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Ikke-teknisk resumé

Efter miljøvurderingsloven har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et miljøbegreb, der i miljøvurderingsloven defineres bredt. Det omfatter for eksempel befolkningens sundhed, påvirkning med støj, påvirkning af flora og fauna samt forhold vedrørende landskab og kulturmiljø.

Denne rapport indeholder en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2013 for Allerød Kommune. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med planrevisionen, så der i planforslaget er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling. Hvilke dele og områder af planforslaget, der skal miljøvurderes er identificeret ved at udpege planændringer i forhold til den tidligere kommuneplan. Miljøvurderingen har behandlet foreslåede ændringer i rammerne for byudvikling under følgende punkter:

 • Nye bolig- og erhvervsområder i Ny Blovstrød
 • Nyt område til transport- og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Ny Vassingerød Nordøst
 • Udpegning af arealer til større husdyrbrug

Igennem en afgrænsning (scoping) er det fastlagt, hvilke miljøforhold, der bør undersøges nærmere i miljøvurderingen.

I den overordnede miljøvurdering defineres det 0-alternativ, der vurderes i forhold til. I 0-alternativet fastholdes den nuværende arealanvendelse, og der sker ingen udlægning af nye bolig- og erhvervsområder. I det åbne land vil de eksisterende retningslinjer i Kommuneplan 2009 - 2021 samt eksisterende kommuneplanrammer med tilhørende kommuneplantillæg være gældende.

Der er for de enkelte områder foretaget vurderinger, der relaterer sig til følgende miljøforhold:

 • Landskab
 • Grundvand
 • Biologi
 • Trafikafvikling
 • Støj
 • Lugt og luftforurening

Nedenfor er resultatet af miljøvurderingerne anført for hvert af hovedpunkterne:

 • Nye bolig- og erhvervsområder i Ny Blovstrød
 • Nyt område til transport- og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Ny Vassingerød Nordøst

Nye bolig- og erhvervsområder i Ny Blovstrød
I Kommuneplan 2013 udlægges seks nye større bolig- og erhvervsområder i Ny Blovstrød. De nye områder er:

 • Bolig- og erhvervsområde i det sydligste Ny Blovstrød (BL.BE.04)
 • Bolig- og erhvervsområde i det nordligste Ny Blovstrød (BL.BE.02)
 • Boligområder syd for Østre Teglgårdsvej i Ny Blovstrød (BL.B.13, BL.B.14, BL.B.15)
 • Bolig- og erhvervsområde syd for Sortemosevej (BL.BE.03)

Områderne vurderes at kunne påvirke landskab, grundvand og biologi.

Landskab
Påvirkningen af de landskabelige forhold forsøges begrænset med en velovervejet bearbejdning af overgangen mellem by og land. Det vurderes, at udbygning af området vil kunne medvirke til en tydeligere afgrænsning af overgangen fra by til åbent landskab, idet udbygningen skal medvirke til at samle området.

Grundvand
Der er udarbejdet en redegørelse for grundvandspåvirkningen af områderne, som viser, at byudvikling af områderne ikke vil indvirke negativt på grundvandet, såfremt de foreslåede tiltag, for at imødegå en mulig risiko ved den planlagte ændrede arealanvendelse, realiseres.

Biologi
Naturarealer friholdes for bebyggelse og indgår i de nye boligområder som grønne elementer som en del af en sammenhængende grøn struktur mellem Sortemose, området ved Allerød Sø og Høvelte Øvelsesterræn.

Nyt område til transport- og distributionserhverv i Ny Vassingerød Nordøst
I Kommuneplan 2013 udlægges et nyt erhvervsområde, Ny Vassingerød Nordøst (rammeområde LU.E.04) mellem Hillerødmotorvejen, Nymøllevej og Farremosen. Området må kun anvendes til transport- og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, f.eks. biogasanlæg.

Området vurderes at kunne påvirke grundvand, trafikafvikling, støj, lugt og luftforurening.

Grundvand
Der er udarbejdet en redegørelse for grundvandspåvirkningen af området, som viser at byudvikling af området ikke vil indvirke negativt på grundvandet, såfremt de foreslåede tiltag, for at imødegå en mulig risiko ved den planlagte ændrede arealanvendelse, realiseres.

Trafikafvikling
Det vurderes, at eksisterende vejanlæg har tilstrækkelig kapacitet til at afvikle trafikken og at vejanlæggene er udlagt til denne type trafik.

Støj
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boliger forventes overholdt i forbindelse med anlæg og drift. Støjforhold vil blive reguleret i de enkelte virksomheders miljøgodkendelser. Det vurderes at områdets placering i det åbne land, umiddelbart op til Hillerødmotorvejen, medfører meget begrænsede støjgener.

Lugt og luftforurening
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for emissioner forventes overholdt i forbindelse med anlæg og drift. Forhold vedrørende lugt og luftforurening vil blive reguleret i de enkelte virksomheders miljøgodkendelser. Herudover vil nogle virksomhedstyper, bl.a. biogasanlæg, være omfattet af lovgivningen om vurdering af virkninger på miljøet (VVM), hvor forholdene vurderes nærmere.

Udpegning af arealer til større husdyrbrug
I Kommuneplan 2013 udpeges 2 områder til større husdyrbrug i den vestlige del af kommunen. Områderne vurderes at kunne påvirke de landskabelige forhold og grundvandet.

Landskab
Ud fra en landskabelig betragtning, og det foreliggende vurderingsgrundlag, vurderes de udpegede arealer til indplacering af større husdyrbrug velegnede til dette formål.

Grundvand
I forhold til grundvandsbeskyttelsen vurderes det, at de udpegede arealer er velegnede til placering af større husdyrbrug.

Konklusion
Samlet set vurderes ændringerne i kommuneplanen at kunne gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger. Der er, hvor det er skønnet nødvendigt, anført en række anbefalinger/ afbødende foranstaltninger med henblik på at reducere miljøpåvirkninger fra de nye udlæg og ændringer i eksisterende rammer.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.