click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Indledning

Rapportens opbygning
Miljørapporten er overordnet struktureret med udgangspunkt i de rammeområder, hvori der i den indledende identificering af planændringer er konstateret ændringer. Planændringerne er grupperet indenfor temaerne:

  • Nye bolig- og erhvervsområder i Ny Blovstrød
  • Nyt område til transport og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Ny Vassingerød Nordøst
  • Udpegning af arealer til større husdyrbrug

Inden for hvert område behandles de indholdsmæssige ændringer, der sker i kommuneplanen i forhold til det tidligere plangrundlag, og de væsentlige miljøpåvirkninger, som er afgrænset i scopingen. Vurderingen beskrives med udgangspunkt i miljøstatus, 0-alternativet og relevante miljømål.

Relevante miljømål er hentet fra Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, relevant sektorlovgivning samt kommunens egne miljømål fra hhv. Planstrategien og Greencities samarbejdet.

Resultatet af vurderingen er anbefalinger til den igangværende kommuneplanlægning samt anbefalinger til opmærksomhedspunkter i den planlægning og forvaltning, der er afledt af kommuneplanen.

Afslutningsvis gives forslag til, hvordan potentielle miljøkonsekvenser kan overvåges i fremtiden.

Miljøvurderingens lovgrundlag
Miljøvurderingen har hjemmel i lov om miljøvurdering af planer og programmer, der har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt.

Lovens § 3, stk. 1 stiller krav om, at visse planer og programmer, som tilvejebringes i medfør af lovgivning, skal miljøvurderes. Det gælder, når planen muliggør anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, når planen kan påvirke internationale naturbeskyttelsesinteresser, eller hvis planen på baggrund af en screening vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Ved planrevisioner er kun ændringer omfattet af miljøvurderingskravet. Det er planmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en plan er omfattet af § 3, jf. lovens § 4. Allerød Kommune har afgjort, at der skal gennemføres en miljøvurdering af kommuneplanrevisionens ændringer i henhold til § 3, stk.1.

Nærværende miljørapport er udarbejdet i overensstemmelse med lovens § 7, hvori der stilles krav til miljørapportens indhold og afgrænsning. Som en del heraf har Allerød Kommune forud for miljørapportens udarbejdelse lavet en afgrænsning af miljøvurderingen gennem en scoping, der har været i høring hos berørte myndigheder, jf. § 7, stk. 4.

Miljøvurderingens fem faser
Når der er truffet afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering, indledes miljøvurderingsprocessen, der samlet set består af fem faser:

Første fase bruges til at fastlægge indholdet af miljøvurderingen (scoping) og høre berørte myndigheder for at afdække relevant viden i arbejdet med miljøvurderingen.

Anden fase består i selve miljøvurderingen og udarbejdelse af miljørapporten. Miljøvurderingen indeholder en beskrivelse og vurdering af planens sandsynlige indvirkning på de miljøparametre, der er afgrænset ved den forudgående scoping. Bilag 1 til loven angiver minimumskravet til rapportens indhold. Kravet til kvalitet og omfang skal ses i lyset af, hvad der med rimelighed kan forlanges og svarer til planens detaljeringsniveau.

Tredje fase er høringsfasen, hvor offentligheden og berørte parter får mulighed for at udtale sig om forslag til kommuneplan og miljøvurderingen.

Fjerde fase består i planens endelige godkendelse eller vedtagelse, planmyndighedens sammenfattende redegørelse og dennes offentliggørelse sammen med offentliggørelsen af den vedtagne plan.

Femte fase er den opfølgende overvågning af planens miljømæssige konsekvenser i overensstemmelse med det overvågningsprogram, der fastlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen med udgangspunkt i miljøvurderingen.

Afgrænsning og detaljeringsgrad 
Miljøvurderingen omfatter de ændringer, som kommuneplanrevisionen medfører i forhold til det tidligere plangrundlag, og som sætter rammer for fremtidig forvaltning i forbindelse med anlægstilladelser i kommunen. Den indledende scoping har behandlet alle indholdsmæssige ændringer i den reviderede kommuneplans retningslinjer samt rammer for byudvikling til bolig- og erhvervsformål. Scopingen er lavet med udgangspunkt i det brede miljøbegreb, jf. lovens § 1og bilag 1, punkt f og angiver både forventede positive og negative effekter.

Scopingen har været i høring hos relevante myndigheder og interessenter, og der er indkommet bemærkninger fra Natur og Miljø, Allerød Kommune. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af scopingen. Høringssvaret med kommentarer kan findes i boksen "læs mere" på denne side.

Miljøvurderingen arbejder med en detaljeringsgrad, der er i overensstemmelse med kommuneplanens planlægningsniveau og detaljeringsgrad. Det vil sige, at vurderingen forholder sig til kommuneplanens rammer og overordnede udviklingsstruktur.

Vurderingsmetode
Miljøvurderingen af de afgrænsede emner sker på baggrund af eksisterende, tilgængeligt materiale, herunder gældende plangrundlag, temaplaner, tilgængelig GIS og øvrigt tilgængeligt vidensgrundlag. Der er således ikke udarbejdet nye registreringer, analyser eller lignende i vurderingsarbejdet.

Anbefalinger til afværgeforanstaltninger
Formålet med miljøvurderingen er at sikre, at planen ikke vil påvirke parametre i det brede miljøbegreb væsentligt negativt. Ved behandlingen af de enkelte delområder i miljøvurderingen vil der derfor blive opstillet anbefalinger med henblik på at undgå, minimere og/eller kompensere for negative påvirkninger af miljøet. Anbefalingerne vil både være målrettet selve kommuneplanrevisionen samt den afledte planlægning og forvaltning.

Usikkerhed i materialet
Miljøvurderingens indhold, kvalitet og omfang skal ses i lyset af, hvad der med rimelighed kan forlanges ud fra den aktuelle viden og brug af gængse metoder samt ud fra planens detaljeringsniveau.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.