click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Miljøstatus

Landskab
Området rummer åbne, kuperede landbrugsarealer, markante bygningskroppe til erhverv og idræt samt enkelte boligbebyggelser. Skalaen i området er meget varierende fra store åbne marker og
store bygningskroppe til mindre bygninger langs Kongevejen, og Blovstrøds bygrænse fremstår her
diffus.

Landskabet er karakteriseret ved et kuperet terræn. På de sydlige arealer hælder terrænet let bugtende ned mod Drabæk, der danner grænsen mod de militære arealer. Vest for Blovstrød Teglværksvej ligger de højeste arealer, hvor fra der er udsigt over området.

Området er beliggende i landskabskarakterområde ”Skovryggen”, som er et stort nord-sydgående skovbælte, der blandt andet rummer Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov, de tidligere lergravs- og moseområder ved Allerød Sø og Kattehale Mose.

Store dele af området er omfattet af skovbyggelinjen omkring de store fredskovsarealer vest for; Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov. Skovbyggelinjen skal medvirke til at sikre det frie udsyn til skoven og bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet i en afstand af 300 meter fra skoven. Byggeri inden for skovbyggelinjen forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Omkring skovbrynet ved Tokkekøb Hegn i nord er der udpeget en bred zone som værdifuldt og sårbart landskab, for at sikre udsigten til skoven. Omtrent halvdelen af rammeområdet BL.BE.02 er omfattet af zonen.

Omkring naturområdet Høvelte Øvelsesterræn i syd er der ligeledes udpeget en zone med værdifuldt landskab. Udpegningen omfatter den østlige del af BL.B.15 og BL.BE.04. Store dele af området vest for Østre Teglværksvej er ydermere udpeget som sårbart landskab. Begge udpegninger har til formål at sikre udsigt over terræn fra Kongevejen.

Høvelte Øvelsesterræn er udpeget som uforstyrret landskab, og udpegningen omfatter det sydøstligste hjørne af BL.B.15.

Iht. rammebestemmelserne skal der ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.

Grundvand
Området er, ligesom resten af Allerød Kommune, udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er endvidere indvindingsopland til almen vandforsyning.

I henhold til vandplanernes retningslinje 40 og 41 skal OSD og indvindingsoplande så vidt muligt friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Dog kan der planlægges for boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative beliggenheder udenfor OSD og indvindingsoplande, og såfremt der er vægtige planlægningsmæssige hensyn. Vandplanen er ikke endeligt vedtaget, men de statslige udmeldinger til retningslinje 40 og 41 er fortsat gældende.

Af den statslige udmelding af oktober 2012 fremgår, at planlægning for boliger og mindre grundvandstruende anlæg i OSD-områder, som også er nitratfølsomme, kræver en nærmere redegørelse. Denne redegørelse er udarbejdet for kommuneplan 2013.

Området nord for Sortemosevej (BL.BE.02), samt mindre dele af området syd for Sortemosevej (BL.BE.03) og Syd for Østre Teglgårdsvej (BL.B.15) er nitratfølsomt indvindingsområde. Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges, hvor grundvandsmagasinerne er særligt sårbare overfor nitrat. De kommunalt ejede arealer inden for BL.BE.02, BL.BE.03 og BL.B.15 dyrkes økologisk af hensyn til grundvandsbeskyttelsen.


Samtidig med at området nord for Sortemosevej (BL.BE.02) udlægges til boliger udtages det som skovrejsningsområde. Skovrejsningsområder udpeges for at sikre grund- og drikkevandsressourcer, samt forbedre dyre- og planteliv og give mulighed for bynære friluftsoplevelser. Det samlede skovrejsningsområde i Allerød Kommune øges med kommuneplan 2013 med ca. 90 hektar, idet der udpeges store skovrejsningsområder vest for Vassingerød og vest for motortrafikvejen.

Biologi
Området ligger i dag i landzone og anvendes til landbrug. Der er enkelte søer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Høvelte Øvelsesterræn indgår som en del af et større naturbeskyttelsesområde, og udpegningen omfatter det sydligste hjørne af BL.B.15, hvor en del er eksisterende beplantning omkring en beskyttet sø, der friholdes for bebyggelse. Naturbeskyttelsesområderne er større sammenhængende områder med et højt indhold af skove, søer, enge, moser og overdrev, der fungerer som – og har mulighed for at udvikle sig til - vigtige levesteder for en stor variation af dyr og planter.

Det kan ikke udelukkes at søerne, de levende hegn og skråningerne f.eks. langs banen, er levested for bilag IV-arter. De dyrkede arealer vurderes ikke at være levested for bilag IV-arter. Yngle- og rastepladser for bilag IV-arter må ikke forringes eller beskadiges i henhold til Habitatdirektivet.

Visionsskitse for Ny Blovstrød

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.