click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Miljøvurdering

Med de foreslåede nye bolig- og erhvervsområder udvides Ny Blovstrød markant i forhold til sin nuværende størrelse. Området er naturligt afgrænset af Kongevejen, Tokkekøb Hegn, S-banen og det militære øvelsesterræn ved Høvelte Kaserne.

Landskab
Inden for områderne udlægges grønne arealer, som omfatter både dyrkede områder, søer og levende hegn. Disse områder friholdes fra bebyggelse og indarbejdes i de nye boligområder som grønne elementer som en del af en sammenhængende grøn struktur mellem Tokkekøb Hegn, området ved Allerød Sø og Høvelte Øvelsesterræn.

Mellem område BL.BE.02 og skovbrynet ved Tokkekøb Hegn fastholdes et grønt strøg og ligeledes langs udkanten af Høvelte øvelsesterræn i område BL.B.15 med henblik på så vidt muligt at sikre udsigt til skovbrynet. Der bygges lavt i området, hvilket medvirker til at fastholde udsigterne.

Etablering af boliger vil markant ændre områdets fremtoning og arealerne vil ikke længere fremstå som en del af det omkringliggende sammenhængende landskab. Påvirkningen af de landskabelige forhold forsøges begrænset med en velovervejet bearbejdning af overgangen mellem by og land. Det vurderes, at udbygning af området vil kunne medvirke til en tydeligere afgrænsning af overgangen fra by til åbent landskab, idet udbygningen skal medvirke til at samle området.

Byggeri inden for skovbyggelinjen forudsætter dispensation, og i den forbindelse vil påvirkningen blive vurderet. Allerød Kommune er myndighed på området.

Påvirkningen af landskabet vurderes på baggrund af ovenstående ikke at være væsentlig.

Grundvand
Ændring af arealanvendelsen fra konventionelt landbrug til boliger vurderes ikke at give en øget risiko for forurening af grundvandet, idet der generelt vurderes at være mindre risiko for påvirkning af grundvandet ved boliger end ved landbrugsdrift. Ændring af arealanvendelsen fra økologisk landbrug til boliger vurderes at være uden betydning, idet risiko for påvirkning af grundvandet vurderes at være den samme.

Skovrejsningsarealet i område BL.BE.02 udtages og området udlægges dels til bebyggelse og dels til grønt areal. Såvel skovrejsning som boliger vurderes at være forbedret arealanvendelse i forhold til grundvandsbeskyttelse sammenholdt med konventionel landbrugsdrift. Allerød Kommune sikrer dog i dag som ejer af området, at der dyrkes økologisk i området med kildepladszone. Etablering af boliger kan medføre en øget risiko for udsivning af pesticider fra vedligeholdelse af udendørsarealer, men risikoen vurderes at være begrænset.

Der er udarbejdet en redegørelse for grundvandspåvirkningen af områderne BL.BE.02, BL.BE.03 og BL.B.15, som viser at byudvikling af områderne ikke vil indvirke negativt på grundvandet. Der er i redegørelsen foreslået tiltag for at imødegå en mulig risiko ved den planlagte ændrede arealanvendelse.

Påvirkningen af grundvand vurderes på baggrund af ovenstående ikke at være væsentlig.

Biologi
Det kan ikke udelukkes at søerne, de levende hegn og skråningerne f.eks. langs banen, er levested for bilag IV-arter. Disse arealer friholdes for bebyggelse og indgår i de nye boligområder som grønne elementer som en del af en sammenhængende grøn struktur. Søerne er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og påvirkninger, som ændrer tilstanden forudsætter, at myndigheden meddeler dispensation. Naturbeskyttelsesloven forvaltes restriktivt og der kan kun gives dispensation ud fra særlige samfundsmæssige hensyn.

Inddragelse af en del af naturbeskyttelsesområdet til byudvikling i det sydligste hjørne af BL.B.15 vil udgøre et areal i størrelsesordenen 2 hektar ud af et biologisk kerneområde i størrelsesordenen 2.000 hektar. Den del som inddrages omfatter grønne arealer omkring en §3-beskyttet sø. Denne del af området friholdes fra bebyggelse. Dermed inddrages kun dyrket areal og spredt bebyggelse med få sommerhuse ned mod banen.

Påvirkningen af biologi vurderes på baggrund af ovenstående ikke at være væsentlig.

Visionsskitse for Ny Blovstrød

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.