click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Ny Vassingerød Nordøst

I forslag til Fingerplan 2013 er der udpeget et ca. 33,5 ha. stort område ved Hillerødmotorvejen, som forbeholdes transport- og distributionserhverv og miljøbelastende virksomheder (Ny Vassingerød Nordøst). Området udlægges som erstatningsareal, idet udpegningen af Vassingerød Nord til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samtidig ophæves. Iht. forslag til Fingerplan 2013 forudsætter udlæg af Ny Vassingerød Nordøst, at Allerød Kommune i kommuneplanlægningen har afvejet arealinteresserne, herunder hensynet til grundvandsinteressen.

I Allerød Kommuneplan 2013 udlægges derfor et nyt erhvervsområde, Ny Vassingerød Nordøst (rammeområde LU.E.04) mellem Hillerødmotorvejen, Nymøllevej og Farremosen. Området må kun anvendes til transport- og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, f.eks. biogasanlæg.

Området ligger i dag i landzone og anvendes til landbrug og bl.a. planteskole. Der ligger en eksisterende gård inden for området.

I rammeområdet er miljøvurderingen afgrænset til at behandle følgende miljøparametre:

  • Grundvand
  • Trafikafvikling
  • Støj
  • Lugt
  • Luftforurening

Ny Vassingerød Nordøst, områdeanvendelse

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.