click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Miljøvurdering

Grundvand
Ændring af arealanvendelsen fra landbrug til virksomheder vurderes ikke at give en øget risiko for forurening af grundvandet, idet der vurderes at være mindre risiko for påvirkning af grundvandet ved virksomhedsdrift end ved konventionel landbrugsdrift.

Virksomheder reguleres af miljøgodkendelsen, som stiller vilkår for at sikre miljøbeskyttelse i forbindelse med drift af virksomheden, herunder grundvandsbeskyttelse. Der vil desuden blive stillet krav i forbindelse med tilslutnings- og udledningstilladelse. Ved landbrugsdrift er der ikke samme mulighed for at regulere den lovlige brug af pesticider og gødning, der kan udgøre en trussel for grundvandet.

Det er ikke muligt inden for kommunegrænsen at udlægge et areal uden for område med drikkevandsinteresser, idet hele Allerød Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er således nødvendigt at inddrage OSD-område, for at opfylde behovet for udlæg til klasse 6-7-virksomheder i kommunen og planlovens krav om udlægning af områder til biogasanlæg.

Der er udarbejdet en redegørelse for grundvandspåvirkningen af LU.E.04, som viser, at byudvikling af området ikke vil indvirke negativt på grundvandet. Der er i redegørelsen foreslået tiltag for at imødegå en mulig risiko ved den planlagte ændrede arealanvendelse.

Påvirkningen af grundvandet vurderes på baggrund af ovenstående ikke at være væsentlig.

Trafikafvikling
Etablering af virksomheder i området vil medføre en øget lokal trafikbelastning, særligt ved etablering af transport- og distributionserhverv. Det vurderes at eksisterende vejanlæg har tilstrækkelig kapacitet til at afvikle trafikken og at vejanlæggene er udlagt til denne type trafik. Der er direkte adgang til overordnet infrastruktur.

Trafikafviklingen og belastningen til og fra området skal undersøges nærmere i den videre planlægning af området, og det skal afklares, hvordan der sikres en god adgangsvej til erhvervsområdet.

Støj
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boliger forventes overholdt i forbindelse med anlæg og drift. Støjforhold reguleres i de enkelte virksomheders byggetilladelse og miljøgodkendelse, samt i forbindelse med den konkrete udpegning i lokalplanen. Det vurderes at områdets placering i det åbne land med spredt bebyggelse, umiddelbart op til Hillerødmotorvejen, medfører begrænsede støjgener.

Overskrides Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal der så vidt muligt gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af støjgenerne.

Lugt og luftforurening
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for emissioner forventes overholdt i forbindelse med anlæg og drift. Forhold vedrørende lugt og luftforurening vil blive reguleret i de enkelte virksomheders miljøgodkendelse. Herudover vil nogle virksomhedstyper, bl.a. biogasanlæg, være omfattet af lov om vurdering af virkninger på miljøet (VVM).

Der kan være risiko for lugtgener, bl.a. omkring biogasanlæg. Nye biogasanlæg vil skulle opfylde krav til maximalt antal lugtenheder, der kan registreres i hhv. bolig og landområder, og der vil typisk være installeret luftfiltre på anlæggene. Forhold vedrørende lugt og luftforurening skal undersøges nærmere i den videre planlægning af området.

 Ny Vassingerød Nordøst, områdeanvendelse

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.