click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

Relevante miljømål

Med udgangspunkt i den gennemførte scoping af planændringer knytter de relevante miljømål sig til landskab, grundvand, biologi, trafikafvikling, støj, lugt og luftforurening.

Miljømålene er hentet fra ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013” samt lovgivning på miljø- og naturområdet og Allerød kommunes målsætninger.

Statslige mål

Byvækst

 • Det er et mål, at kommunerne gennem deres planlægning etablerer bæredygtige bystrukturer i relation til detailhandel, trafik, erhvervs- og boliglokalisering. Planlægningen skal bidrage til at mindske energiforbruget og miljøbelastningen.
 • Det er et mål, at der skal være forskel på land og by, og at der er en klar grænse mellem by og land. Spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås.
 • Byggeri skal planlægges på en måde, der både økonomiserer med inddragelse af åbent land og på samme tid tager hensyn til grønne kiler og respekterer grænsen mellem land og by.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

 • OSD er kerneområderne i den målrettede grundvandsbeskyttelse. Det medfører, at sådanne områder betragtes som strategiske indvindingsområder, og at kommunerne i deres fysiske planlægning skal tage hensyn til grundvandsressourcerne samt indvindingsoplandene til almene vandværker.
 • OSD og indvindingsoplande til almene vandværker anses for at være planlægningsområder, hvor der redegøres særligt for hensyn til beskyttelse af grundvand.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Det er et mål, at kommunerne udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvor virksomhederne kan lokaliseres uden konflikter med miljøfølsom arealanvendelse, vand-, natur- og grundvandsinteresser, og hvor et behov for megen godstransport er tilgodeset.

Landskab

 • Kommunerne skal afveje forandringer i det åbne land, så det sker i respekt for den karakter og kvalitet, der knytter sig til landskaberne og om muligt medvirker til at styrke eller genoprette dem.
 • Det er et mål, at landskaber og kystlandskaber med forskellige geologiske formationer og særlig geologisk værdi sikres.

Naturbeskyttelse

 • Det er et mål inden 2020 at sikre en høj biologisk mangfoldighed, at beskytte økosystemerne og at standse tabet af biodiversitet. Naturen og den biologiske mangfoldighed skal beskyttes ved at sikre økosystemer, så levesteder for hjemmehørende arter af planter og dyr bevares, forbedres og genskabes.
 • Det er et mål, at kommuneplanen ikke skader internationale naturbeskyttelsesområder for dermed at sikre overensstemmelse med EU-forpligtelser, jf. habitatbekendtgørelsen

Lovgivning
En række forskellige lovgivninger regulerer forhold vedrørende miljø- og natur. Relevant lovgivning omfatter:

Allerød Kommune
Allerød Kommune har opstillet en række forskellige miljømål henholdsvis i Planstrategi 2011 og i målsætninger fra GreenCities-samarbejdet.

Relevante indsatsområder fra Planstrategi 2011 omfatter:

 • Transporttungt erhverv: Den sydlige del af krydsningspunktet mellem Hillerødmotorvejen og Nymøllevej udlægges til transport- og distributionstungt erhverv.
 • Ny Blovstrød: Ny Blovstrød skal være en bæredygtig by med et varieret udbud af boliger, plejeboliger og daginstitution.
 • Biologisk mangfoldighed: Nye skove, vådområder og bræmmer langs vandløb kan fungere som trædesten for dyr og planter gennem det åbne land.
 • Muligheden for at placere store husdyrbrug, energiafgrøder og biogasanlæg og andre jordbrugsmæssige interesser mv. skal vurderes.

Relevante miljømål fra GreenCities samarbejdet omfatter:

 • Klima:
  Allerød Kommunes el- og varmeforsyning er CO2-neutral inden udgangen af 2030.
  - Inden udgangen af 2015 er udslippet af CO2 reduceret med 25 % i forhold til 2006.

 • Grundvand:
  - Allerød Kommune beskytter de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande
  - Allerød Kommune nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en årlig reduktion med henblik på at opnå: 1) Et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter/døgn i 2015, 2) En reduktion i vandforbruget i de kommunale bygninger på 25 % i 2020 i forhold til 2010, 3) Et ledningstab fra vandværkerne på maksimalt 5 % i 2020.

 • Natur:
  - Allerød Kommune øger den biologiske mangfoldighed inden 2015.
  - Allerød Kommune øger tilgængeligheden til, anvendelse af og kendskabet til vores natur, herunder bynær natur.

 • Trafik:
  - Af den samlede trafik i kommunen skal cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set være øget med 25 % i 2020 – alternativt skal biltrafikken reduceres med 25 %, målt i forhold til 2010.
  - I 2025 er mindst 50 % af biltransporten baseret på alternative drivmidler.
  - Mængden af ultrafine partikler i byluften skal nedbringes inden 2015.
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.