click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

LS.C.01 - Lillerød Bymidte

Status: Kladde

Bestemmelser

Plannummer
LS.C.01

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Anvendelse

Området må kun anvendes til helårsbeboelse, offentlige formål og centerformål.


Særlige bestemmelser

Det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel er fastsat til 32.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik er fastsat til 5.000 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik til 2.500 m2.

Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter.

Det fremgår af kommunens Handleplan for klimatilpasningsplan fra 2017, at der ved kraftige regnhændelser er risiko for opstuvning af regnvand ved stationen og at viadukten på Amtsvej bliver oversvømmet. Der skal ved lokalplanlægning vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Bymidte
Maksimal tilladt bygningshøjde:20 m


Zonestatus
Byzone

Støj
Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.