click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

BL.BE.02 - Byudviklingsområde syd for Sortemosevej

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
BL.BE.02

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. bygningshøjde
11 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Miljø
Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v. Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. Inden for de udpegede nitratfølsomme indvindingsområder skal parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Ligeledes skal skal evt. regnvandsbassiner placeret inden for NFI udføres med en tæt membran.

Anvendelse
Området må kun anvendes til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv (administration, forskning, uddannelse eller lignende) og/eller helårsboligformål (blandet boligbebyggelse).

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper. Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter, indenfor 1200 meter fra Allerød Station, under forudsætning af, at der planlægges for virkemidler, som fremmer brug af kollektiv transport, der sikrer, at de trafikale effekter svarer til det stationsnære kerneområde. Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder.

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Bebyggelsesforhold
Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed.

Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.

Støj
Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.