click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

BL.BE.03 - Byudviklingsområde syd for Blovstrød Teglværk

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
BL.BE.03

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. bygningshøjde
11 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Rekreative arealer
Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Miljø
Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v. Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Anvendelse
Området må kun anvendes til helårsboligformål (blandet boligbebyggelse) og/eller erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv (administration, forskning, uddannelse eller lignende).

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper. Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder. Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Bebyggelsesforhold
Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed.

Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.

Støj
Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.