click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

BL.R.06 - Rekreativt område i Teglværkskvarteret

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
BL.R.06

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Rekreative arealer
Boligens samlede bruttoetageareal må ikke overstige 250 m2.

Anvendelse
Området må kun anvendes til rekreative og kulturhistoriske formål, som naturområder med mulighed for rekreativ udnyttelse, samt veteranjernbane, værksteder og museum, restaurant/café mv.

Særlige bestemmelser
Blovstrødbanen skal bevares. Evt. ny bebyggelse ved Blovstrød Teglværk skal tilpasses de kulturhistoriske værdier.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Natur og landskab
Landskabelige kvaliteter, beplantning, vådområder, terrænformer mv. skal i videst muligt omfang bevares.

Støj
Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.