click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

LU.E.04 - Erhvervsområde ved Farremosen

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
LU.E.04

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. rumfang m3 pr. m2
Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 6 m3 pr. m2 grundareal.

Max. bygningshøjde
20 m

Min. miljøklasse
4

Max. miljøklasse
7

Miljø
Støj og miljø reguleres efter gældende vejledende grænseværdier for støj, lugt og luftgener og via virksomhedernes miljøgodkendelser. Omgivelserne skal i fornødent omfang afskærmes med støjvolde/ støjskærme og beplantning. Det skal sikres, at området planlægges og anvendes uden risiko for forurening af grundvandet. Forurenet regnvand skal opsamles og afledes via kloak eller separate regnvandsledninger efter rensning og forsinkelse i regnvandsbassiner eller lignende.

Anvendelse
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionsvirksomheder. Herudover kan etableres administration tilknyttet den enkelte virksomhed. Der kan inden for området ikke etableres: - virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet. - boliger eller anden miljøfølsom anvendelse. - arbejdskraftintensive virksomheder over 1.500 m2 etageareal.

Lokalplaner
Lokalplaner skal stille krav om tæt belægning på veje, parkeringspladser og arealer, hvor der oplagres eller håndteres stoffer, som kan forurene grundvandet.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Industri med særlige beliggenhedskrav

Natur og landskab
Området skal afskærmes mod naboarealerne af beplantningsbælter.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.