click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst. Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til kommunen@alleroed.dk eller

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
-->
Sitemap
Læs højt
PDF
Print
Kontakt
Hvilke planer gælder for mig?

RA.R.02 - Rekreativt område på kanten af Lillerød Vest

Status: Vedtaget

Bestemmelser

Plannummer
RA.R.02

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til rekreative formål, skovplantning, overdrev, regnvandssøer, koloni- og nyttehaver samt landbrugslignende formål.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Særlige bestemmelser
For kolonihaver gælder, at den enkelte bygning ikke må være større end 40 m2 på maksimalt 400 m2 havelodder. Kolonihaverne må ikke anvendes til helårsbeboelse.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Natur og landskab
Landskabelige kvaliteter, beplantning, vådområder, terrænformer mv. skal i videst muligt omfang bevares.

Støj
Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk

LÆS MERE

>Se Bilag

HVAD GÆLDER FOR MIG?

> Søg via kort
> Søg via adresse / matrikelnr.